Algemene voorwaarden Dierenziekenhuis Tilburg , Algemene voorwaarden Dierenkliniek de Rashof BV & Algemene voorwaarden VOCT BV
Last Updated on July 17th, 2015
Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

DZT: Dierenziekenhuis T, ic Dierenkliniek de Rashof BV cq VOCT BV. Algemene Voorwaarden: alle bepalingen uit de hieronder omschreven Algemene Voorwaarden; Dierenarts: degene die krachtens de Wet op het wetenschappelijk onderwijs (Stb 1985, 562), de hoedanigheid van Dierenarts heeft verkregen, of op grond van de Wet op de uitoefening van de diergeneeskunde 1990 tot de uitoefening van de diergeneeskunde is toegelaten, en die in opdracht van de Cliënt diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezen geeft en diensten verricht;  

DZT: De dierenarts(en) als hierboven gedefinieerd alsmede DZT die deze dierenarts(en) met gebruikmaking van alle (hulp) personen, waaronder begrepen maar niet uitsluitend dierenartsen, assistentes laboranten e.d., al dan niet op basis van een arbeidsovereenkomst,voer(t)(en) , in welke juridische rechtsvorm en/of samenwerking dan ook;  

Cliënt: de eigenaar van de te behandelen Patiënt en/of de aanbieder van de Patiënt in wiensopdracht het DZT de diergeneeskundige behandelingen verricht en/of, in het kader daarvan medicamenten levert en/of verkoopt en/of toedient en/of overige diergeneeskundige adviezengeeft en diergeneeskundige diensten verricht;  

Patiënt(en): het door de Cliënt ter behandeling aangeboden dier, dieren of groepen van dieren en/of het dier, de dieren of groepen van dieren waarover en/of ten behoeve waarvan medicamenten wordt geleverd en/of toegediend en/of overige diergeneeskundige adviezen worden gegeven en diergeneeskundige diensten worden verricht;  

(Behandelings)overeenkomst: de overeenkomst (van opdracht) tussen het DZT en de Cliënt tot het verrichten van diergeneeskundige behandelingen, het leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven van adviezen en/of het verrichten van (diergeneeskundige) keuringen; Debiteur: degene op wiens naam de factuur van het DZT is gesteld.

Spreekuur: het Spreekuur van het DZT waarbij de Cliënt, al dan niet op afspraak,op vastgestelde tijden het DZT kan bezoeken voor daartoe door de Dierenkliniek vastgestelde diergeneeskundige verrichtingen en/of onderzoek;
Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen DZT en Cliënt.

2.2 Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden van de Cliënt binden het DZT niet. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden gelden alleen tussen partijen indien het DZT schriftelijk met deze aanvullende en/of afwijkende voorwaarden heeft ingestemd.
Artikel 3: Totstandkoming (Behandelings)overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst zijn vrijblijvend, tenzij tussen partijen anders is overeengekomen.

3.2 De tussen het DZT en de Cliënt te sluiten (Behandelings)overeenkomst is eerst rechtsgeldig vanaf het moment dat de overeenkomst door het DZT schriftelijk is bevestigd, dan wel wanneer het DZT met de uitvoering van de overeenkomst is begonnen en/of de te leveren medicamenten heeft geleverd en/of heeft toegediend.

3.3 Het DZT heeft te allen tijde het recht om indien een aanbod tot het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst uiteindelijk niet tot een definitieve overeenkomst leidt, alle kosten die het DZT heeft moeten maken om de aanbieding aan de Cliënt te verstrekken, in rekening te brengen.

3.4 Het DZT heeft het recht om het sluiten van een Behandelingsovereenkomst, ten aanzien van een aan hem ter behandeling aangeboden Patiënt, te weigeren en/of om slechts onder bepaalde voorwaarden aan te nemen, indien het DZT van mening is dat behandeling van Patiënt geen althans volstrekt onvoldoende kans op succes heeft tenzij het DZT op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt wel te behandelen.
Artikel 4: Inhoud (Behandelings)overeenkomst

4.1 De tussen het DZT en de Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst leidt tot een inspanningsverbintenis van het DZT tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling en/of advies en/of in het kader daarvan te leveren en/of toe te dienen medicamenten. Het DZT voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht. Het DZT heeft het recht bij het uitvoeren van de (Behandelings)overeenkomst gebruik te maken van derden.

4.2 De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren en/of het toedienen van diergeneesmiddelen door Cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties (zie tevens artikel 8.4).

4.3 Het enkele feit dat de dierenarts betrokken is bij de verkoop, levering en/of toediening van diergeneesmiddelen en/of daarbij bijstand verleent, ontslaat de Cliënt en/of derden niet van de op Cliënt en/of de betreffende derde terzake de Patiënt uit hoofde van de Wet op de Diergeneesmiddelen rustende administratieve verplichtingen.
Artikel 5: Tussentijdse beëindiging (Behandelings)overeenkomst

5.1 De tussen het DZT en Cliënt gesloten (Behandelings)overeenkomst wordt tussentijds beëindigd door: • het uitdrukkelijk verzoek van de Cliënt, waarbij de Cliënt door het DZT zo nodig zal worden gewezen op de mogelijke gevolgen van deze voortijdige beëindiging voor de Patiënt en, indien beëindiging geschiedt tegen het advies van de Dierenarts en/of het DZT in, erop zal worden gewezen dat dit zal geschieden op risico van de Cliënt en zonodig de Cliënt hierover een schriftelijke verklaring laten afleggen;
- het overlijden van de te behandelen Patiënt;
- een eenzijdige beslissing van het DZT, indien het DZT van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de diergeneeskundige behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
- een eenzijdige beslissing van het DZT indien het vertrouwen tussen het DZT en de Cliënt op ernstige wijze is verstoord.

5.2 Indien de (Behandelings)overeenkomst op eenzijdig verzoek van het DZT tussentijds wordt beëindigd dan zal het DZT, alvorens hiertoe over te gaan, de Cliënt hierover informeren en zijn motivatie aan de Cliënt uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.

5.3 Indien de (Behandelings)overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de Cliënt in rekening worden gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Dit naar beoordeling van de Dierenkliniek.
Artikel 6: Tarieven, honoraria en betaling

6.1 Het DZT stelt de in rekening te brengen tarieven en honoraria vast volgens zijn eigen tarieven naar gelang tijd en omstandigheden. Op de nota wordt de berekende BTW vermeld.

6.2 Betaling van de nota van het DZT dient uitsluitend contant/ per PIN te geschieden, direct na de verrichting tenzij nadrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Levering van goederen per post kan uitsluitend plaatsvinden na bancaire betaling vooraf.

6.3 Indien meer nota's openstaan worden niet-integrale betalingen daarvan geacht te strekken tot voldoening van de eerstvervallene.

6.4 Bij niet tijdige betaling zal de debiteur direct in verzuim zijn en is de debiteur de wettelijke rente verschuldigd over de hoofdsom of restant der vordering. Voor het verzenden van een aanmaning wordt per keer een bedrag van ten minste 7,50 (zeven en halve euro) in rekening gebracht.

6.5 De Debiteur is niet gerechtigd verrekening, uit welke hoofde dan ook, toe te passen ten aanzien van bedragen, die door het DZT in rekening worden gebracht voor de door de Dierenkliniek verrichte werkzaamheden.

6.6 Indien de Debiteur in verzuim is en tot incasso wordt overgegaan, is de Debiteur, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel de buitengerechtelijke als de gerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten worden, exclusief BTW gesteld op ten minste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente zulks met een minimum van 50,00 (vijftig euro).

6.7 Het DZT heeft het recht om in voorkomende gevallen voorafgaand aan de uitvoering van zijn werkzaamheden van de Cliënt een aanbetaling te verlangen en niet eerder met zijn werkzaamheden aan te vangen dan nadat het bedrag door het DZT is ontvangen,tenzij het DZT op grond van wettelijke en/of gedrags-/tuchtrechtelijke regelgeving verplicht is de aangeboden Patiënt direct te behandelen.

6.8 Het DZT heeft het recht om, indien de Cliënt de Patiënt na voltooiing van de diergeneeskundige behandeling niet of niet tijdig bij het DZT ophaalt, alle daarmee gepaard gaande extra kosten bij de Cliënt in rekening te brengen, waarbij betalingen allereerst zullen strekken tot voldoening van de verschuldigde kosten, vervolgens tot voldoening van de verschenenrente en pas daarna tot voldoening van de oudste openstaande factuur.

6.9 Het DZT behoudt zich het recht voor om bij schending van artikel 6.2 de levering van medicamenten te weigeren.
Artikel 7: Klachten

7.1 De Cliënt is verplicht om de door het DZT te verrichten prestatie en/of te leveren medicamenten onverwijld te keuren op direct constateerbare gebreken en/of onvolkomenheden. De Cliënt dient klachten over de verrichte diensten binnen 10 dagen nadat de werkzaamheden zijn beëindigd of nadat de gebreken en/of onvolkomenheid aan de Cliënt kenbaar is geworden, aan het DZT (bij voorkeur schriftelijk) te berichten, bij overschrijding van welke termijn elke aanspraak jegens de Dierenkliniek ter zake enige gebrek en/of onvolkomenheid vervalt. Het DZT behoudt zich het recht voor tot onderzoek van deze. Ingeval dit onderzoek niet mogelijk (meer) is of niet toegestaan wordt door cliënt of kan de klacht nimmer gegrond worden verklaard.

7.2 Indien het DZT de klacht over de verrichte prestatie gegrond bevindt, heeft de Dierenartsenkliniek te allen tijde het recht om: a. indien dat nog mogelijk is, deze prestatie alsnog binnen een redelijke termijn op de juiste wijze te verrichten of; b. het door de Cliënt verschuldigde bedrag te crediteren;zulks ter keuze van de Dierenkliniek.
Artikel 8: Aansprakelijkheid Algemene bepaling:

8.1 Indien het DZT op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag waarop de aansprakelijkheidsverzekering van het DZT in een voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft. Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie en dergelijke.

8.2 Het sluiten van een (Behandelings)overeenkomst en/of het verrichten van diergeneeskundige behandelingen en/of het in het kader daarvan leveren en/of toedienen van medicamenten en/of het geven diergeneeskundige adviezen en diensten, laat geheel onverlet de risico-aansprakelijkheid van Cliënt en/of derden voor door het dier aangerichte schade in de zin van art. 6:179 BW .
Artikel 9: Eigendom

9.1 Het DZT behoudt te allen tijde de eigendom van afschriften, bescheiden en andere informatiedragers zoals bijvoorbeeld medische beeldvorming die betrekking hebben op de behandelde Patiënt. Het DZT zal deze bescheiden gedurende 5 jaren bewaren. De Cliënt kan op verzoek tegen een vergoeding van de kostprijs afschriften krijgen van deze informatie(dragers) en/of andere bescheiden.
Artikel 10: Bijzondere bepalingen

10.1 Het DZT heeft het recht om, zonder expliciete toestemming van eigenaar, diagnostische beelden, gegevens of andere relevante informatie anoniem te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken. In geval van beoogd gebruik van (onder)delen van de Patiënt of van de Patiënt afkomstige stoffen wordt de Cliënt hierover geïnformeerd. Indien er sprake is van een expliciete weigering door eigenaar zal DZT deze weigering respecteren.
Artikel 11: Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

11.1 Op alle (Behandelings)overeenkomsten tussen het DZT en de Cliënt is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 11.2 In geval een geschil behoort tot de wettelijke competentie van de Arrondissementsrechtbank, is de rechtbank van de plaats van vestiging van het DZT bevoegd van het geschil kennis tenemen, onverminderd de bevoegdheid van het DZT een geschil aan de volgens de wetbevoegde rechter voor te leggen.
Copyright by Dierenziekenhuis Tilburg

Adres: Dierenziekenhuis Tilburg, Koningsoordlaan 2, 5056 DA Berkel-Enschot